VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

pondělí 23. dubna 2018

INTUITIVNÍ REZONANCE

Milovaní, buďte srdečně vítáni. Lidé stále více získávají sílu a přehled o tom, co se děje na planetě, včetně pravdy o negativním programování, které silně ovlivnilo historii. Svět se rychle mění a negativní polarita a pozitivní polarita se stávají extrémně zesílené. Abychom odolali tomuto obrovskému tlaku protichůdných sil, musíme učinit vědomé kroky ke ztělesnění pravdivé milující osobnosti a neutralizovat. Aktuální práce mnoha z nás: infiltrace Iluze, urychlování Vzestupu, vytváření nových mostů.

Čím hlouběji sledujeme dění a naši společnou cestu jako Vzestoupená rodina, tím více se lidé potřebují dozvědět pravdu o programování negativními mimozemskými skupinami, které převzaly kontrolu nad Zemí a snažily se dostat ji na místo ve Vesmíru, kde by získaly úplnou kontrolu nad Zemí, ovládaly její elektromagnetické pole, zavedly plně technologie umělé inteligence, aby odklonily všechno živé a utajily informace týkající se životní síly. Toto odhalování nám na jednu stranu umožňuje porozumět tomu, proč je DNA zničená, učí nás rozlišovat informace, abychom byli schopní chápat pravdivou dynamiku planetárního a lidského Vzestupu a osvobozovat se z otroctví a šikany. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že Vzestup je především vlastní postupná transformace, kdy blaženost, radost a štěstí jsou přirozeným výsledkem tohoto vnitřního procesu. Z tohoto stavu vytváříme krásné hodnoty.

Co je proces Vzestupu: Více zpráva z minulého měsíce ZDE.

Vliv vysokého Světla na geomagnetické pole vytváří masivní úpravu temnoty a Stínů, intenzivní energetický tlak na lidské tělo, zejména na duševní a emocionální tělo a mění rezonanci mozku. Poruchy v duševním těle, nesouvislé myšlení a emoční nestabilita, mohou být pro někoho znepokojivé. Ti, kteří jsou závislí na intelektuálních schopnostech, se mohou jevit jako mentálně zatuhlí, traumatizovaní nebo zlomení. Mají těžké časy, jak získat vnitřní stabilitu a rovnováhu.

Být nečestný vytváří oddělující realitu a kořeny nepoctivosti mají negativní vliv na osobní časovou osu. Negativní obsah v mysli způsobuje mylné chápání vnější reality, nečestnost odčerpává energii, vede k vnitřnímu odpojení od sebe (člověk se nedokáže zaměřit do srdce) a způsobuje ztrátu integrity. Lidé, kteří mají tento profil, se obvykle živí emocemi jako energetičtí upíři. Jsou plní strachů a strachu používat vlastní identitu, vlastní charakterový profil. Většina takových lidí se vnímá jako pozitivní, chtějí dělat dobré věci, přesto jsou nečestní, lžou sobě i druhým poměrně často. Obecně se snaží získat kontrolu nad druhými, získat výhody nebo používají formu manipulace, nedokážou být upřímní. Když jsou v nízkých energiích, přitahují temné síly. Falešná víra vytváří falešnou identitu a tito lidé provozují falešný Vzestup. Rozdělená duše má mylné chápání, přesvědčení a bloky v sexuálních oblastech. Tato emocionální a duševní absurdita vytváří bolest, zkresluje Světelné tělo. Lidé se tak uchylují k lékům a drogám.

Jejich energetický podpis a genetika jsou rehabilitovány a postupně uzdravovány prostřednictvím Vzestupu. Z jejich historie DNA jsou postupně odstraňovány falešné negativní kódy z minulých životů. Z těla musí být vyčištěny psycho-emocionální trosky, aby se mohly otevřít nové konfigurace DNA.

Jakmile nastane změna Vědomí, nastane změna ve fyzickém těle. Vědomí řídí energetické pole (Světelné tělo) směrem do fyzického těla, proto je doporučováno zaměřovat se na duchovní vývoj. Změna ve fyzickém těle se děje také na úrovni endokrinního systému, hormonů, krve, nervového systému. Čistit a detoxikovat tělo je součástí cesty. Meditace, modlitba jsou pro všechna 4 těla vysoce prospěšné, posilují mozek a zvyšují emoční inteligenci.

Být pravdivý a čestný je základním předpokladem vstupu do vyšších dimenzionálních úrovní. Každý musí shodit falešnou identitu a masku, protože bez silného jádra není člověk schopen myslet za sebe. Většina lidí na této planetě není sladěna se svým autentickým Já. Nejsou schopni vyjádřit osobní integritu. Ve stavu odpojení od autentického Já cítí spoustu nevyřešených bolestí a vnitřní prázdnoty. Takový člověk ani neví, co je to žít šťastný a spokojený život.

Jaké jsou nejdůležitější osobní hodnoty, které motivují můj život? Co pro mě znamená Jednota a jak ji mohu vyjadřovat ve svých myšlenkách, chování a činech? Praktikuji Vědomí Jednoty v životě? Jsem zaměřený/á na vytváření své reality? Respektuji rozhodnutí a chování druhých? Podporuji druhé, kteří jsou inspirativními příklady a mohu být příkladem vlastním životem? Rozvíjím zodpovědnost a když udělám chybu, přiznám to a omluvím se? Jak žiji život jako lidská bytost?

Mnoho z nás se zaměřuje a usiluje o to žít radostný život uprostřed světového chaosu a utrpení. My všichni jsme součástí tohoto světa a pokud budeme trpět, nezmění se ve světě nic. Jako pracovníci Světla jsme povinni zaměřovat se na neutralizaci, naslouchat vnitřnímu hlasu, co tělo potřebuje, co potřebujeme k životu, protože pak jsme přirozeně naladěni na organický proud planetárního Vzestupu, nikoliv řízený Vzestup a žijeme v souladu s životní sílou a s intuitivní rezonancí.

Takový způsob myšlení a bytí nám už ani nedovoluje žít automatickou rutinu. Možná jste měli problém, stejně jako já, přizpůsobit se nucenému způsobu života, než přišlo uvědomění v těle, že už nechceme žít na autopilota, že tělo a naše Já na sebe nechtějí nechat vytvářet časový tlak a dělat věci, které nám nedávají smysl. Lidé, kteří žijí lineární život žijí ve spěchu, nestíhají, dívají se stále na hodinky a pospíchají. V podstatě se pohybují životem jako v operačním systému, který využívá multitasking. Multidimenzionální život je zcela něco jiného, život v radostném bytí, přitom vše  je vždy dokončeno v pravý čas hladce, elegantně. Je to radostný a opravdu osvícený stav štěstí, které je nepodmíněné, nepotřebuje důvod: Jsem-šťastná/ý-protože……

Je to nepodmíněný stav radosti, která je trvalá a štěstí, které je nepodmíněné. Zaměřujeme se na cíl jako na stav věčné existence věčného štěstí, stav kosmické blaženosti, kterou vnímá náš Duch a to vše souvisí s udržováním, kultivováním a zacházením s životní sílou. Z tohoto způsobu bytí přichází přirozené spoluvytváření s Vesmírem a touha vytvářet a tvůrčí nápady a to neznamená něco tvořit rukama. Bez organické kreativní lidské mysli jsou vytvářeny ve světě věci roboticky. Štěstí je stav na atomární úrovni. Je to výsledek radosti, která se musí ukotvit v těle jako nekonečný stále přítomný stav, jestli meditujeme, píšeme, připravujeme jídlo, uklízíme…. Radost je zkušenost, kdy jsme naladěni do nitra, tím jsme v souladu s kosmickými silami. Radost a štěstí nejsou privilegiem některých lidí nebo lidí, kteří mají spoustu peněz. Je to prožívání skutečnosti a jak všichni vzestupujeme, pravděpodobně jste si všimli, že jste stále více čistí, svobodní, silnější, šťastnější, suverénní, blažení, krásnější.

Někteří lidé dělají zlé věci, chovají se nehumánním způsobem, protože jsou kanálem pro nízké energie, dělají věci proti přírodě, a protože víme, jak fungují přírodní zákony, víme, jak příroda bude reagovat v takových případech. Ne my, ale příroda. Jakkoliv je takové chování nepochopitelné, musíme zvýšit soucit.

Další věc, o které bych se ráda zmínila, protože mnoho lidí se domnívá, že na nás leží všechna tíha světa, kterou máme řešit, protože jsme tak „zvláštní, a tak speciální“, že jsme přišli spasit svět a vyléčit lidi. To je velké zkreslení a ego-myšlení. Je mnoho lidí, kteří pracují pro zlepšení planety, ale to není totéž, co služba planetě, která vychází z bezpodmínečné čisté Lásky a neutrality. Spoustu takových věcí není součástí naší duchovní smlouvy, nejsou v souladu s námi. Náš život se pohybuje přirozeným způsobem aktuálními změnami a přes něj se přesouvá všechno, čemu dovolíme a to se děje v souladu, nikoliv s nátlakem. Nemůžeme a ani nechceme upřednostňovat přístup některých lidí ty-mně-musíš-pomoct a odkládat vlastní bytí.

Vzestup není o spáse, o dosahování a urychlování nějakých stavů, je to krásná postupná transformace a blaženost, radost a štěstí jsou přirozeným výsledkem. Jedině z tohoto stavu můžeme vytvářet krásné hodnoty pro tento svět a neutralizovat. Tělo nám už ani nedovolí dělat věci, které jsme dříve dělali, ale my dovolujeme naslouchat moudrosti těla. To je vyšší vedení, vedení Ducha, Božská inteligence DNA. Mnoho z nás nyní pracuje na zbavování se programu perfekcionizmu a z toho vyplývající viny, protože zabíjí radost a štěstí. Potřebujeme vyplnit náš prostor tím, co nás rozvíjí.

Pomáhat lidem, kteří mají spoustu problémů, znamená také neumožnit jim podívat se do zrcadla, aby sami sebe viděli v pravdě. Spása jim neumožní zbořit staré vzorce, odstranit kořen problému. Například lidé umožní drogově závislým nebo alkoholikům, aby měli střechu nad hlavou, místo, aby jim s láskou umožnili jejich vlastní zodpovědnost a vystřízlivět, protože se dokážou vyléčit sami, jen mají strach z lekce, kterou si potřebují projít. Pokud jim to nedovolí, vlastně jim ani nevěří. Zvítězit nad sebou v těchto případech je jeden ze způsobů, jak poznat, co je to štěstí. Naším přáním je inspirovat nikoliv dělat všechno. Naším úkolem není dělat lidi šťastnými. Dělat něco pro někoho je výsledek přirozené volby.

Vzestup je vnitřní alchymie, vnitřní proces, vlastní prožitek. A ačkoliv nejsme vidět, nikde nevystupujeme, způsob „poustevnického“ života, který žijeme, ovlivňuje svět. Fyzická rovina existence je živena naším Světlem. Jsou lidi, kteří vyžadují informace, pozornost, vynucují si moudrost nebo jsou jednoduše naplněni zvědavostí. Moudrost musí být poznána každým z nás, žita a prožita v těle. Všichni vytváříme prostor pro všechny skrze vlastní přirozenost a když vstoupíme do tohoto vnitřního organického prostředí, je to opravdový stav vznešenosti. Z tohoto stavu vznešenosti umožňujeme, aby se situace vyvíjely přirozeně, a to dovolujeme také druhým. Možná nemáte, stejně jako já, rádi, když vás někdo do něčeho nutí. Je to zcela mimo moji úroveň. Z vynucování nemá benefity nikdo. Máme na výběr do takových situací vstoupit nebo ne. Zaměřujeme se na vnitřní jádro a podstatu bytí a když meditujete, můžete vidět energii, kterou vyzařujete. Všechno je o používání moudrosti a k této moudrosti používáme moudrost.

Ve stavu blaženosti dokážeme nejlépe pochopit intuitivní rezonanci. Jakmile jsme uvnitř sebe vytvořili toto ekologické prostředí, pak ve všech vztazích dokážeme reagovat v rovnováze. Vztahy musí být vyrovnané. Není v nich jen někdo, kdo dává, dává, dává a druhý jen přijímá, přijímá, přijímá. Jsme nezávislí, ale zároveň jsme na sobě závislí. Jsme propojeni a kultivujeme šťastný život. Naše soukromí a svobodná volba musí být respektována, stejně jako my respektujeme soukromý život druhých, protože se učíme žít výživné vztahy. Pracujeme jako tým a každý zušlechťuje vlastní životní sílu, protože životní síla každého z nás pracuje pro všechny. Spíš než posílat bílé Světlo někam se zaměřujeme na vlastní Celistvost.

Když dokážeme poodstoupit, umožňujeme druhým i sobě, že život se vyvíjí přirozeně a také, aby lidé přestali vynucovat naše evoluční úrovně. Nejsme posedlí za každou cenu změnit svět. Musí to být přirozená a postupná cesta bez vynucování. Světlo hraje svoji hru. Temnota hraje svoji hru a také má své evoluční cykly a chápeme jejich cestu. Jsou to nakonec oni, kdo nás učí integrovat polaritu a tím nechat odejít drsné zážitky, kterých bylo opravdu hodně. Spoustu lekcí od lidí nám umožnilo uvědomit si spoustu štěstí. Zrcadlová rezonance je nejrychlejší způsob pro vztahy. Integrace polarity je velké školení a velký trénink.

Jako vědomé bytosti kultivujeme pozorovací schopnosti.  Tím, jak získáváme zkušenosti stáváme se velmi bohatí, je to hluboké citové bohatství. Učíme se přijímat každý aspekt našeho života, každý aspekt této hry a nenuceně volit zážitky. To je intuitivní rezonance.

Ženský princip se zjemňuje, ženská síla zjemňuje tento svět ať jste muž, lékař, prodavačka, úřednice, léčitel, ředitel…my všichni jsme stejní, všichni hrajeme stejnou hru bez ohledu na moudrost a polaritu a náš individuální přístup ovlivňuje všechno. Musíme se dokázat odtrhnout od neustálých tlaků co-teď-co-dál-co-se-děje-co-říkali-o-energiích-tomu nerozumím....

Když půjdete do opravdu divoké přírody, budete cítit srdce a lidský život není tak dlouhý, abychom si něco takového nechali ujít. Umožňujeme, aby se životní moudrost projevila sama a děláme to humorným, hravým, jednoduchým a lehkým způsobem. Vzestup je svým způsobem humorný, je to Stvořitelova hra.

Je mnoho učitelů průkopníků, kteří vydláždili cestu pro ostatní a patří jim obrovská vděčnost za práci, aby nakrmili ostatní informacemi. Udělali spoustu práce, která je hotová a nyní je třeba ustoupit stranou a nechat hru, aby se hrála dál. Necháváme druhé, aby zpracovali zpřístupněné informace. Zasadili jsme semínka do zahrady a teď je necháme klíčit. Díváme se, jak rostou. Ve skutečnosti jsme se přišli všichni bavit a lidé, kteří chtějí donekonečna prožívat utrpení, osobní nespokojenost, jejich věc.

V přírodě, v čisté Božské magii, pokaždé obdržíme neuvěřitelné a nečekané zážitky. Nikdy není dost kouzel. Čím více se zaměřujeme na čistou podstatu a vnitřní magické dítě, tím snazší je posun. Kromě oddělení, existuje také stav Ráje. Nic není nemožné. 

Chcete-li podpořit moji práci, na blogu najdete potřebné informace. Mnoho Lásky, radosti, blahobytu a prosperity každému z vás.

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

23/4/2018 ©Lenka Sykorova mayskykalendar.blogspot.com
Požehnání a vděčnost za vaši velkorysou podporu.