VÍTEJTE V TOMTO POSVÁTNÉM PROSTORU, KTERÝ JE VYTVOŘEN ZA ÚČELEM NAVRÁTIT PRINCIPY STVOŘENÍ A UKOTVIT JE DO SVÉ VLASTNÍ FYZICKÉ NÁDOBY, A TAK OBNOVIT PŮVODNÍ BOŽSKÝ PLÁN DOKONALOSTI. CÍLEM TÉTO SKUPINY SVĚTLA JE SLOUŽIT ZÁKONŮM OSVÍCENÉ PRAVDY A UKOTVIT TUTO OSVÍCENOU PRAVDU JAKO SJEDNOCENOU PLNĚ INTEGROVANOU POLARITU.

středa 25. července 2018

POKROČILÁ ÚROVEŇ VZESTUPU . VZESTUPNÁ ŠABLONA TĚLA. TRIANGULACE

Vážení Milovaní, buďte srdečně vítáni. 

URAEUS je symbol vzpřímené kobry – hada, který se používal ve starověkém Egyptě a dodnes se používá jako symbol suverenity, královské výsosti, božstva a božské autority. Symbol Uraea se také objevoval na královských korunách jako kobra se vztyčenou hlavou na modré královské koruně. Tak bylo Královské Božstvo na Zemi ochraňováno ve své fyzické smrtelné podobě. Symbol dvou stočených hadů, kteří stoupají od kořene páteře a pohybují kundalini životní sílu do epifýzy. Tak je umožněno dosažení probuzení a Osvícení. Uraeus symbolizuje také prvotní původní bohy a bohyně.

Tantrická bytost je uvnitř plně sjednocená bytost (nemá to nic společného se sexem) čili androgynní bytost, která má uvnitř sebe sjednocené polarity, ať je to muž nebo žena, a která dosáhla úplné rovnováhy energií - Božský muž, Božská žena, Božské dítě. Tak je vytvořena silná triangulace těchto energetických esencí uvnitř bytosti, která je schopná spolupracovat a vytvořit tak dokonalou celistvost této šablony Svaté Trojice. Pro takovou celistvou bytost je tento vnitřní svazek používán jako posvátná duchovní alchymie – vnitřní sňatek pro fyzický Vzestup. Díky tomuto vnitřnímu spojení je tato bytost schopná vytvářet a rozvíjet nové formy života jako součást Stvoření, pomáhá všem, kteří se také pohybují do svého vlastního vnitřního Božského svazku k dosažení dokonalé rovnováhy. Cílem je zvýšit životní sílu a tak inteligenci pro dosažení vyššího Světelného kvocientu, jehož pomocí se vytváří nové vzestoupené tělo. Lidské tělo je složitý výsledek tvorby Stvoření, které má schopnost vyvíjet se pomocí vyššího učení. Čím vyšší je Vědomí, tím rychlejší je síla moudrosti těla. Vzestup je alchymistické ztělesnění, které postupně zvyšuje Světelný kvocient lidského těla. Tímto si uvědomujeme, že vyšším procesem ovládání svého života a svého Vzestupu, můžeme ovlivnit fyzické tělo a tak ukotvit tuto posvátnou šablonu na Zemi. Takže pokud je cesta Vzestupu také vaším cílem, všichni kultivujeme čistotu své vlastní životní síly v tomto lidském zážitku a to tak, že se naše lidská síla spojí s naším Duchem života, aby byla vytvářena životní síla prostřednictvím hluboké přítomnosti, vlastního Mistrovství, ztělesnění Božské Lásky a vnitřní alchymie Svaté Trojice.......


Tento silný čas nás vede dovnitř sebe – do esence Bohyně, která je ztělesněním čisté rozkoše Stvoření. Tato cesta je spojena s radostí, rozkoší a vášněmi. Stěhujeme se do mnohem ženštějšího bytí, které se spojuje s mužským bytím, které se vzdává nutnosti ovládat každodenní život, do života v jednoduchosti a přirozeném bytí. Když jsme vedeni k dosažení tohoto vnitřního stavu, vše ostatní je vždy v souladu. Jakmile se zaměřujeme na radost, duše je vždy nadšená. Takže důvěřujte všemu, k čemu jste v současné době voláni.

Zvládnutí tantrické životní síly pomáhá stát se celistvou suverénní bytostí, jakmile kultivujeme primární prvotní sílu vstřebáváním životní síly. Vlastní životní síla pomáhá zvyšování našeho Světla – Světelného kvocientu, tak, že jsme planetárním serverem. Informace a především kultivace životní síly je hluboce důležitá, chceme-li pochopit Mistrovství vzestoupeného těla – krásné fyzické nádoby, krásného lidského těla, které je tak důležité. Nejen z pohledu galaktického je náš život na této planetě velmi důležitý, ale v kontextu veškerého života vůbec. Naše tvorba zde je vysoce posvátná.

Tvůrce života je forma, která se neustále vyvíjí. Je součástí lidské Evoluce proto, aby byla opět na Zemi navrácena Božská inteligence. To, co zde tvoříme a co zde bude vytvořeno, je součástí velkého procesu Stvoření. Existuje mnoho úrovní, které pracují na tomto sjednocení včetně Rodiny Elohim.

V našem fyzickém životě existuje stoupající realita, vzestupná živá realita se zvyšováním životního potenciálu skrze naše fyzické tělo a Světelné tělo. Jako Hvězdná Semena jsme přišli zasít nový život na tuto planetu, naočkovat celistvost Stvoření. Mnoho těchto lidí bylo v minulých životech Anděly, a nyní se objevili zde na Zemi, aby pomohli tvořit život a vyvíjet jej k vyšším úrovním. Pomáhají hromadně evoluční rychlostí a tentokrát se opět pokouší vytvořit dokonalého člověka z hlediska nelogických lidských reakcí a nemocí. Jejich těla jsou velmi silná, odolná vůči většině existujících současných nemocí. Jedná se o genetické inženýrství, které má vytvářet esenci vytvářející dokonalé fyzické tělo, aby Duch mohl pozvednout Vědomí.

Život ani životní proces není náhodný, o Stvoření pojednává již první kniha Genesis. Jedná se o inteligentní život, který je vždy spojen s kotvením nového života a jeho ochrany. Kdykoliv se začne rodit nový život, existuje určitá inkubační fáze, během které si volíme a vybíráme zážitky a zkušenosti. Vyvíjíme se po určitých fázích. Cokoliv není zarovnáno s Božskou inteligencí, bude neudržitelné. Pozorování nám pomáhá formovat sebe v člověka, který seje nová semínka nového života.

Do našeho Vzestupujícího těla sestupuje Světlo jako informační proces, kterým jsme. Toto Světlo nás informuje o našem vyšším Já a pak prostřednictvím této zkušenosti pokračujeme a budeme pokračovat ve formování zpět do těla, kdy jsou vytvářeny vyšší šablony našeho Já. Vzhledem k Evoluci je tento proces velmi důležitý. Mnozí jsou připraveni kultivovat své tělo na takové úrovně.

Stejně tak se to děje s planetárním tělem. Planeta se stěhuje do nové podoby. Tento vývoj je zarovnán s vývojem galaktického člověka tak, aby odpovídal z hlediska života novému druhu lidských bytostí, schopných obývat fyzické tělo na této planetě, která sama se rozšiřuje prostřednictvím svého vlastního vývoje. Proto mnoho z nás zveřejňuje znalosti životní síly, takže se mnoho z nás snaží předat porozumění o fyzickém Vzestupu. Vzestup není něco, co se objevuje v naší mysli, není to něco, co bychom si přáli, nemá to nic společného s karmou, která se musí dokončit a skončit a to slouží jako základna, jako příprava pro to, co bude následovat. 

Život není náhodný, je vždy navržen předem. Život se vždy vyvíjí stejně jako život Zdroje. Zdroj sám o sobě je tvůrčí síla, čistá Božská Láska, která má podstatu Světla. Je to pravda na prvotní primární úrovni a my zde tuto prvotní primární úroveň kotvíme nyní na Zemi. Byli jsme vytvořeni k obrazu Boha a tuto esenci máme v sobě. Každý z nás vytváří skrze vlastní esenci (součet zkušeností mnoha milionů let životů). Naše těla byla vytvořena tak, aby byla schopná přijímat galaktické Světelné impulsy. Je jako anténa, která má ruce nohy, páteř s vestavěným mechanismem překládat neustále elektrickou energii. Tělo bylo vytvořeno jako dokonalost ke ztělesnění všech etap Vzestupu a k tomu máme na mnoha úrovních mnoho pomocníků, kteří nám pomáhají, aby se život na Zemi mohl vyvíjet novým způsobem. Takže pokud jste nyní ve fyzickém těle a obzvlášť pokud jste dobrovolná duše s vyšší povahou vibrační úrovně, je potřeba, aby tělo dosáhlo v určitých etapách určitého ztělesnění, protože pracujeme ve službách Zdroje pro genetickou restrukturalizaci. Pracujeme vždy zevnitř ven. Mistr vždy pracuje ve vnitřních rovinách a pak zevnitř ven.

Naše vlastní esence mění strukturu na Zemi přes buněčné úrovně a tak zde poháníme život. Nejsme Stvořitel sám, ale jsme jeho spolutvůrci. Máme schopnost s ním spoluvytvářet. Učíme se principy tvorby a společně s námi je do tohoto konceptu zapojeno velmi mnoho mimozemských skupin. Naším úkolem je projít a chápat tento proces ve fyzickém těle v oblasti biochemie, která se nazývá triangulace, o které jsem se zmínila výše. Učíme se chápat naši vlastní chemii a alchymii. To je základní proces, kterého je potřeba dosáhnout pro další etapy tvoření zde na Zemi a zvládnutí skutečného života, aby se život stal životem. Vnitřní biochemie (alchymie) způsobuje změnu na úrovni elektro-magnetismu a tedy vibrací. Dosažení každé vyšší úrovně vibrací je zároveň základna pro další vyšší práci na té dané úrovni. Každá taková dosažená úroveň je spouštěcím procesem pro dosažení posunu fyzického těla na další a další vyšší frekvenční úroveň. Biochemie se také týká nervové soustavy.

Máme zde bytosti Světla, které pomáhají s tímto procesem z hlediska genetické manipulace, protože zde existuje tolik škodlivých genetických experimentů a také z hlediska vibračního posunu. Během spánku nám pomáhá mnoho bytostí se spoustou práce. Proto naše těla musí být neustále připravována, aby celý proces tlumočení vysokého Světla vydržela. To není lehký úkol, protože zde existuje špatná úroveň jídla, voda je toxická, nebe znečištěné, ale přesto stále kultivujeme naši životní sílu i v těchto podmínkách, protože než proběhl návrh našich těl, bylo známo znečištění této planety, spousta z nás přišla z budoucnosti. Ale všichni jsme společně účastníky tohoto experimentu a všichni musíme přizpůsobit naše těla přibývající intenzitě Světla. Genetická manipulace není nic jiného než změna frekvence, kterou v současné době upgreadujeme. Naše těla se musí neustále posunovat vibračně. Ale nejsme na to sami, je to kolektivní galaktická spolupráce. Všichni se neustále rozšiřujeme. Tato planeta je velmi sledována, aby se vše ubíralo správným směrem.

Je zde mnoho bytostí, které se věnují své specializaci a slouží lidskosti a mnozí se na ně dívají negativním způsobem, protože nechápou jejich povahu a jakým způsobem hýbají životem zde, také aby vymizely všechny nemoci. 

Měníme lidské tělo prostřednictvím zvyšujících se vibrací a to má dopad na naše životní prostředí. Neustále vysíláme vlastní emanaci, která mění prostředí a tak planetu. Právě naše životní síla vytváří ten oblak čistících frekvencí kolem nás. Přinášíme vyšší transfúzi životní síly, tak, že klademe a budeme klást důraz na péči o fyzické tělo, protože to je základní, zásadní a důležité pro všechny ze Společnosti Indigo, Hvězdná Semena, Strážce, dobrovolníky, včetně všech Pracovníků Světla. Ti všichni jsou mezi sebou většinou nějakým způsobem osobně, étericky nebo telepaticky spojeni, protože tvoříme dohromady, každý na základně své vlastní mise. Naše životní síla je používána pro překlad kosmických energií. Tento proces se samozřejmě zvyšuje stejně jako náš osobní Světelný kvocient a to probíhá na vnitřních buněčných strukturách (změna DNA na 12 a více vláken, kotvení 9D, která je poslední možná pro život ve fyzickém těle zde na Zemi a 12 čakrový systém). 

Každý den přichází na Zemi určitý galaktický tón, a naše těla také mají také svůj osobní tón. Proto i přesto, že jsme v Čechách, pracujeme s Mayským kalendářem, protože byl k tomuto účelu Mayi zkonstruován, používán k evolučnímu posunu Plejád a nyní jej používáme zde na Zemi, a je to také jedna z mých specifických esencí duše. Mnoho z nás je ještě napojeno na galaktický střed. Jsme spojeni s jádrem Galaxie.

Tělo přijme tento tón, který obsahuje informace a proběhne Vzestup a to se opakuje 24/7. Naše spodní úrovně, které obsahují určité astrální šablony se tímto procesem boří (onemocnění v rodině, rodinná karma, závislosti…..). Vyšší Světelní šablony boří nižší šablony, jak cirkuluje Světlo naším energetickým polem ve tvaru anuloidu. Obnovuje se paměť a záznamy v paměti těla. Tělo VÍ, tento proces probíhá přirozeně na základě určité konstanty vnitřního programu. Naším úkolem zde je uzdravit život, protože reinkarnace je energeticky zatěžující a udržet zde život co nejdéle. Lidé, kteří se vrací neustále na planetu mají většinou ve svých dalších životech stejné problémy. Proto nyní pomáháme lidem měnit tyto vzorce, v kterých jsou zacykleni. Jsou ukončována zacyklení v životech a zacyklení v reinkarnaci a proto je důležitá kultivace životní síly. Posun a změna na galaktické tělo probíhá ve spirálách směrem nahoru. Je to spirálový proces, tak se zjevuje naše svítivost a tak se o těchto lidech říká, že jsou Osvícení. Tento proces probíhá do výšky, do hloubky a také do šířky, rozšiřujeme se. Cílem vyšší inteligence je stěhovat se stále výš a výš na jemnější vibrace. Dokonce i malý pokrok mění vibrace a proces Vzestupu je chápán jasněji. 

Duše a náš Duch pomáhají dosahovat vyšší úrovně kvality života, který se rozšiřuje, zatímco v 3D žijí lidé v krabicích. Mnozí z nich žijí jiný život, ale přesto trochu podobný příběh, to není Vzestup, to je reinkarnace.

Jakmile je duše připravena na Vzestup, je otevřená přijímat informace ze všech možných stran. Život dostane jiný puls a stane se součástí spirálního vývoje – Vzestupu. Do vašeho těla přichází mnohem více elektřiny a celý sloupec kundalini se rozpohybuje. Jste schopni přijímat informace shora a tak je kotvit na Zemi čili Nebe na Zemi. Tak vytváříme novou platformu zde na Zemi. Planeta nám také pomáhá tvořit nová těla a vždy ví, co potřebujeme. Naše existence zde závisí na planetě. Není jiný způsob tvořit nová fyzická těla, než tímto způsobem. Mnoho lidí není spojeno s planetou. Spojení s planetou a spojení s vnitřním zdrojem spolu souvisí.

Co v současné době mnoho lidí dělá je, že staví pevné základy svého života – velmi uzemněné základy, nové tělo, vzestupující tělo. Proto jsou zde vysoce, vysoce pokročilé duše, které jsou tak velmi potřebné, protože pomáháme informovat Zemi o tomto procesu. Pomáháme přinést specifické genetické Světlo nutné pro tento proces. Sejeme semínka do Rajské Zahrady, nový život. Recyklujeme starou genetiku na novou, aby se neopakovaly rodinné vzorce. Možná váš otec pil a vy se můžete vracet stále do tohoto programu, je to opravdu tvrdá práce často na dlouhou trať vystoupit z těchto programů. Čistíme tyto staré genetické struktury a měníme na vyšší Světlo. Mnoho lidí se snaží přestat kouřit, přestat pít, přejídat, musí udělat trvalou změnu na vyšší Světelnou úroveň. Tento proces není vnější, ale vnitřní práce a je to opravdu velké životní Mistrovství, proto jsme Mistři životní síly v procesu transmutace, která má celoplanetární vliv. Lidé, kteří kultivují svoji životní sílu jsou méně náchylní na toxicitu vody, jídlo bez živin, toxicitu vzduchu a nemoci. Jsou to velmi silní jedinci. Dokáží eliminovat nízkoenergetické dopady a recyklovat energie. Lidé, kteří toto nedokáží, jsou nemocní, proto je jich tolik v nemocnicích a navštěvují lékařské ordinace. Ale jsme svobodné bytosti a máme právo volby zemřít nebo žít. Takže proto všichni probouzíme Božskou inteligenci našeho těla. Každý má přirozenou touhu vzestoupit, každý přirozeným způsobem chápe vnitřně Evoluci a náš Duch nám v tom pomáhá. Všechny vnitřní schopnosti jsou neomezené. Každý může překročit nemoc a mít tak dopad na životní prostředí. Vzestoupené tělo je sjednocené na všech úrovních. Všimněte si, že lidé s velmi nízkými vibracemi nebo nemocní lidé pobývají neradi na slunci, často si myslí, že slunce vytváří nemoc a rakovinu apod. Jakmile máte nižší vibrace, budete mít na sluneční záření reakce. Tělo samo vždy ví, co potřebuje a také vám to říká. Ví, jestli vyšplhat na kopec nebo ležet u vody, nebo odpočívat nebo běhat...atd. Není to mentální proces, kdy tělu řekneme: chci právě teď běžet 5 km. Tělo je vysoce inteligentní a plně ví, co potřebuje v každém okamžiku. To je Osvícení.

Vzestup není jen posun nahoru, ale také dolů jako proces integrace. To je hlavní podstata našeho učení zde a cesta Osvícení. Sjednocení probíhá směrem nahoru a dolů. Jakmile začne přechod ze staré šablony na novou, používejte často fialový plamen, fialový plamen je sám o sobě velmi intenzivní, je silný a mnoha Mistrům zde pomáhá v pokroku. Začít rozpoznávat přímo souvisí s posunem fyzického těla. Fialová barva ovlivňuje chemii buněk v těle. Pro mnoho z nás, kteří jsou kanálem pro Světlo nové úrovně, je tento upgread něco jako přirozená Božské inteligence. 

Mnoho průkopníků zde pomáhá vytvářet šablonu galaktického člověka, aby ji lidé dokázali pochopit a aplikovat v životě. Vytváříme celistvost sebe pro všechny. Mayské Zprávy včetně všech mých aktualizací jsou neustále veřejně přístupné, aby tato energie byla k dispozici všem, kdykoliv ji budou chtít použít pro svůj život. Nevznášíme se někde v oblacích, ale jsme pevně ukotveni a ponořeni do procesu Vzestupu pro všechny, jejichž čas Vzestupu nastal. Tím, jak čtete každý den mayské zprávy, pomáháte tuto Světelnou informaci usadit do svého těla a života a tím ovlivňujete své okolí a celý planetární posun. Děkuji všem, kteří navštěvují tento blog, protože je to práce pro sebe, ostatní a planetu.

Tímto způsobem vnitřního sjednocování je budována Světelná blaženost - kosmický orgasmus a náboj fyzického těla. Dobrovolník je duše oddaná posunu fyzického těla. Jsem jedním z nich, jsem velmi aktivní co se týká pohybu, někdy hyperaktivní, večer nejsem nikdy unavená, protože jsem se naučila zpět integrovat získané energie do těla. Než jsem to dokázala, byla jsem unavená po každé delší procházce. Je na každém, kdo chce pracovat se svým tělem v souladu se svým tělem. Pohyb nebo tanec jsou možnosti jak zvýšit svůj Světelný kvocient. Vnitřní práce proudí ven jako informace a životní síla a celý vývoj podporuje radost. 

O aktuálním procesu Vzestupu jste neustále informováni inteligencí vašeho těla. Ve své podstatě je to celé velmi jednoduché. Prototyp lidí, kteří se věnují růstu, používá sílu mysli. S růstem přijímaných informací se zvyšuje potenciál těla být schopen používat tyto dary. Je to také dar lidstvu, lidé začnou také pozvedat svůj život na galaktické úrovně.

Tento proces je hluboký na pochopení, můžete se k těmto informacím později vrátit. Všechno funguje na energii Lásky – je to jednoduché. Láska je podstatou veškerého Stvoření. Všemu budete lépe rozumět, jakmile naberete svůj vlastní správný kurz. Vždy musí být dokončeny předchozí úrovně. Tyto informace také slouží k uvědomění více respektovat své vlastní tělo a získávat více informací, jak pracovat se svým tělem. Ano, lidé stále říkají, tělo není důležité, všechno je jen o Duchu, ale Duch se pohybuje skrze tělo a vyjadřuje sám sebe v mnoha podobách a také pomocí těla. Vidím, jak mnoho lidí je stále zaměřeno ven. Proces Vzestupu není mentální, neustálé přijímání intelektuálních informací. Mnoho z nás se přesunulo spíše k životu být inspirací, pochopit sebe pro ty, kteří chtějí, aby jejich Duch v lidském těle rostl. Předchozí roky jsem trávila spoustu hodin u počítače, jehož energie patří k jedné z nejvíce zatěžujících. Teď je čas pro další posun a používat jej co nejméně. Ačkoliv máme vysoký smysl pro povinnost, je to vnitřní zodpovědnost každého, každý je zodpovědný za svůj posun. Náš život je přirozeně naprogramován k tomu, aby se vyvíjel na vyšší stupně. Je to přirozená vestavěná struktura. Láska chce být zažívána hlouběji a hlouběji. Cesta vede každodenním ponořením do sebe, do vlastního tvoření. Expanze je celková.

Děkuji, že sledujete můj blog, který je postaven jako podpora Vzestupu zde. Milujte svoji krásu, sílu a Lásku v posvátné lidské podobě. Jsem vděčná, že se spolu spojujeme tímto způsobem. Je čas probudit vnitřní oheň a vášně života, čas pro sebe, čas v přírodě, čas strávený tvůrčím projevem. Tak bude další posun mnohem hladší a elegantnější. Miluji vás. 

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka Sykorova

© www.mayskykalendar.blogspot.com 25/7/2018
Požehnání, poděkování a vděčnost za dary a podporu ♡